Skoči na vsebino

Projekti

Aktualni projekti:

Povezovanje in trženje turistične ponudbe v Srcu Slovenije

(Turizem v Srcu Slovenije)

 

Status: v izvajanju

Trajanje projekta: april 2023 – junij 2025

Nosilec projekta: Turistično društvo Tuhinjska dolina

Partnerji projekta: LAS Srce Slovenije

Skupna vrednost projekta z DDV: 63.675,50 EUR, brez DDV: 61.475,50 EUR, od tega vrednost sofinanciranja EKSRP 39.959,09 EUR

 

Opis projekta:

Projekt temelji na povezovanju in trženju obstoječe turistične ponudbe Srca Slovenije. Srce Slovenije je v turističnem smislu destinacijska znamka, ki povezuje turistične ponudnike z namenom skupne promocije za boljši nastop na turističnem trgu, kar posledično krepi tudi lokalno ekonomijo.

V okviru projekta Povezovanje in trženje turistične ponudbe v Srcu Slovenije (Turizem v Srcu Slovenije) bodo izbrane ključne turistične lokacije in doživetja na območju LAS Srce Slovenije ter izvedena njihova promocija. Na območju Tuhinjske doline, kot ključni vstopni točki na območje Srca Slovenije, pa se bo pričelo ciljno delati z različnimi ciljnimi skupinami obiskovalcev in prebivalcev, z namenom razvoja turizma in povečanja kakovosti življenja lokalnih prebivalcev. Izvedli bomo tudi javni poziv za izbor in vključitev vodenih doživetij v certifikacijsko shemo kolektivne blagovne znamke Srce Slovenije, ki predstavlja novost na območju LAS Srce Slovenije in nov pristop pri trženju turistične ponudbe. Dodano vrednost projektu pa predstavlja tudi izvedeno motivacijsko srečanje turističnih delavcev območja srca Slovenije z namenom, da osebno spoznajo ponudbo območja in jo predstavljajo prebivalcem in obiskovalcem (turistom) na podlagi lastnih izkušenj.

Operacija je naravnana trajnostno saj se bodo aktivnosti povezovanja turističnih ponudnikov  in trženje nadaljevalo tudi po zaključku projekta preko vključenih TIC-ov, TD Tuhinjska dolina in Term Snovik.

Cilji:

 • Okrepitev lokalne identitete
 • Izboljšanje trženja turistične destinacije Srca Slovenije in povečanje diverzifikacije turistične dejavnosti
 • Izboljšanje kakovosti in števila lokalnih storitev
 • Izboljšanje okoljske ozaveščenosti in stanja okolja
 • Povečanje socialnih funkcij gozda
 • Izboljšanje znanj in kompetenc podeželskih akterjev

Glavne dejavnosti za doseganje ciljev:

Aktivnosti nosilca operacije: Turistično društvo Tuhinjska dolina

 • Vodenje in koordinacija operacije
 • Organizacija srečanj ponudnikov doživetij Srca Slovenije, oblikovanje plana sodelovanja
 • Izvajanje promocijskih aktivnosti za turistične deležnike in TIC-e območja LAS Srce Slovenije
 • Izvajanje tržnih aktivnosti za večdnevne goste, ki pridejo v Tuhinjsko dolino, do obiščejo ostale ponudnike v destinaciji Srca Slovenije
 • Sprejem gostov iz drugih delov destinacije oz. območja LAS Srce Slovenije
 • Organiziranje in trženje mobilnega prireditvenega prostora za različne dogodke
 • Opravljanje Info točke za Tuhinjsko dolino v času glavne turistične sezone
 • Organizacija dogodkov in prireditev za povečanje privlačnosti in prepoznavnosti Tuhinjske doline, občine Kamnik in Srca Slovenije
 • Priprava vsebin za digitalno kampanjo in tiskanih promocijskih materialov

Aktivnosti partnerja v operaciji: Lokalna akcijska skupina Srce Slovenije

 • Vodenje in koordinacija operacije
 • Izbor ključnih lokacij/doživetij na območju LAS Srce Slovenije (12 ključnih ponudnikov/doživetij) za predstavitev ključne turistične ponudbe LAS (preveritev stanja na območju LAS, izbor ključnih lokacij, obisk lokacij, priprava besedil za predstavitev na spletnih straneh, fotografiranje)
 • Priprava promocijske mape in vložnih listov za ključne turistične ponudnike (oblikovanje in tisk 30 kom promocijskih map, oblikovanje vložnih listov za 12 ključnih ponudnikov)
 • Vključitev vodenih doživetij v certifikacijsko shemo kolektivne tržne znamke Srce Slovenije (predstavitev sheme, izvedba javnega poziva in izvedba ocenjevanja, izbor Vodenih doživetij na območju Srca Slovenije, zaključni dogodek s podelitvijo priznanj)
 • Izvedba strokovne ekskurzije za turistične delavce in ponudnike iz območja LAS Srce Slovenije, da spoznajo in predstavijo svojo ponudbo – mreženje in spoznavanje območja in turistične ponudbe LAS.

Rezultati:

 • vzpostavitev in delovanje vstopne Info točke za Tuhinjsko dolino
 • organizirano srečanje turističnih ponudnikov Srca Slovenije
 • pripravljena promocijska mapa s predstavitvijo 12 ključnih turističnih ponudnikov območja
 • vključitev vodenih doživetij v certifikacijsko shemo kolektivne blagovne znamke Srce Slovenije, izvedba javnega poziva ter  izbor Vodenih doživetij na območju Srca Slovenije
 • izvedba motivacijske strokovne ekskurzije za turistične delavce in ponudnike iz območja LAS Srce Slovenije
 • izvedba digitalnih kampanj ter organizacija dogodkov in prireditev za povečanje privlačnosti in prepoznavnosti Tuhinjske doline, občine Kamnik in Srca Slovenije
 • organizacija in izvedba delavnic za otroke

 

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014–2020.

 

Status: v teku
Trajanje projekta: junij 2020 – oktober 2021
Nosilec projekta: Terme Snovik d. o. o.
Partner projekta: Turistično društvo Tuhinjska dolina
Skupna vrednost projekta brez DDV: 189.611,06 EUR, od tega vrednost sofinanciranja EKSRP 57.555,55 76.659,52 EUR

Opis projekta:

Turistično društvo Tuhinjska dolina v projektu Večnamenski prostor kot priložnost za izboljšanje destinacijskega managementa sodeluje kot partner Term Snovik.

Z novim večnamenskim prostorom bodo Terme Snovik zaokrožile celovito ponudbo za večje skupine za izvajanje raznih izobraževanj, team buildingov, srečanj,.. , saj imajo tudi ustrezne nastanitvene možnosti s kakovostno storitveno ponudbo.

TD Tuhinjska dolina bo v okviru projekta pridobilo sodobno IKT opremo, organiziralo tržnice ter se povezovalo z lokalnimi ponudniki in društvi. Terme Snovik bodo vključevale zainteresirane deležnike v vse ostale programe aktivnosti operacije, ki se bodo odvijale v večnamenskem prostoru (družabni dogodki, izobraževalna dejavnost, animacijski program, skupni programi).

Status: v teku
Trajanje projekta: november 2019 – januar 2022
Prijavitelj: Društvo za razvoj podeželja LAZ
Projektno partnerstvo: Turistično društvo Tuhinjska dolina, Županova jama, turistično in okoljsko društvo Grosuplje, TD Cerovo
Skupna vrednost projekta vseh sodelujočih društev: 200.000,0 €, projekt financira financira Ministrstvo za javno upravo

Opis projekta:
Društva bodo s projektom skozi partnerstvo in vzajemno sinergijo 4-ih lokalnih turističnih društev na treh podeželskih mikroobmočjih s turističnim potencialom (Tuhinjska dolina, Jablaniška dolina, območje občine Grosuplje) prispevali k profesionalizaciji na področju trženja že obstoječih ter novih storitev/aktivnosti. Projekt bo prispeval k večji in bolj ciljno orientirani prisotnosti ponudbe turističnih društev na trgu. Poleg nove dodatne ponudbe bo razvit tudi nov integralni turistični produkt, ki bo vse 3 destinacije smiselno povezal. Projekt omogoča 4 delovna mesta s področja trženja, PR, digitalnega marketinga, organizacije dogodkov in razvoja novih storitev, katera bodo prispevala k večji obiskanosti ter trženju turistične ponudbe ter obenem pripomogla k profesionalizaciji turističnih organizacij. Povečana operativna zmogljivost organizacij bo pozitivno prispevala k povečanju pridobitvene dejavnosti TD društev ter hkrati prispevala k trajnosti delovnih mest in k uresničevanju vizije društev.

V decembru 2019 je Turistično društvo Tuhinjska pridobilo status nevladne organizacije v javnem interesu na področju spodbujanja razvoja turizma, saj s svojim delom prispeva k skupnemu cilju, razvoju turizma na območju Tuhinjske doline in občine Kamnik.

V mesecu aprilu 2020 nam je Stičišče Središče kot izbrani nevladni organizaciji ponudilo možnost vključitve v program “NVO s potencialom“ (NVO – nevladna organizacija). Gre za program razvojno naravnanih organizacij, ki želimo svojo dejavnost širiti in dvigniti na višji nivo, hkrati pa imamo za to dobro vzpostavljene temelje in priložnosti v okolju.

Imenovana je bila ekipa šestih članic, ki so bile deležne prilagojene in poglobljene podpore pri krepitvi našega društva s strani Stičišča Središča in zunanjih strokovnih izvajalcev. Skupaj so izdelale načrt krepitve društva in sooblikovale cilje, ki jih želimo doseči v določenem časovnem obdobju.

S prizadevanjem članic ekipe, podporo članov društva in v okviru projekta NVO s potencialom želi društvo na področju turizma na našem območju narediti korake naprej in aktivno prispevati k razvoju okolja.

 

Status: zaključen
Trajanje projekta: oktober 2017 – junij 2018
Nosilec projekta: Turistično društvo Tuhinjska dolina
Partner projekta: Terme Snovik d. o. o.
Skupna vrednost projekta brez DDV: 142.307,07 EUR, od tega vrednost sofinanciranja EKSRP 76.659,52 EUR

Opis projekta:
Turistično društvo Tuhinjska dolina, Terme Snovik in druga lokalna društva že vrsto let izvajajo različne dogodke, sejme in prireditve na območju Tuhinjske doline. S postavitvijo mobilnega šotora, ki je bil nabavljen iz naslova tega projekta, lahko prireditve po novem potekajo ne glede na vremenske razmere tudi v slabšem vremenu, kar v preteklosti ni bilo samoumevno. Obenem je projekt omogočil intenzivnejše društveno in družabno življenje domačinov ter povečal priložnosti za nadaljnji razvoj turizma v tem delu Slovenije. V okviru projekta so bila izvedena izobraževanja lokalnih turističnih ponudnikov ter organizirane tradicionalne prireditve, ki jih v Turističnem društvu Tuhinjska dolina v sodelovanju s Termami Snovik ves čas nadgrajujejo. Pri aktivnostih sodelujejo z lokalnimi in okoliškimi ponudniki iz Srca Slovenije.
Podeželje je prostor mnogoterih interesov in potencialov, projekt pa prispeva k uresničevanju le teh.